KOERS maakt het verschil

Privacy statement

Persoonsgegevens

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat gebeurt in overeenstemming met de wetgeving en gebeurt altijd zorgvuldig. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt en uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Koers Groep BV en de aan haar gelieerde dochterondernemingen, hierna ook aan te duiden als ‘Koers’. De actuele Privacyverklaring vindt u op onze website, www.koers.com.

Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij o.a. aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een offerte of het afsluiten van een contract, het solliciteren via de website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Voor de nakoming van contracten en overeenkomsten;
 • Voor de afhandeling van informatieverzoeken;
 • Voor de afhandeling van klachten;
 • Verwerking van sollicitaties;
 • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren / beheerders, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Koers en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over projecten en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Ook kunnen wij door de informatie slim te verwerken aanbiedingen persoonlijker en/of relevanter voor u maken.

Wetgeving

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • U daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst / contract tussen u en Koers. Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. Koers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt schriftelijk bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, te sturen, voorzien van uw contactgegevens aan Koers Groep, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 309, 2990 AH, Barendrecht. Wij kunnen u dan alsnog vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Wij zorgen ervoor dat u binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden.

Rechten

Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
 • Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens bezitten, dan kunt u deze laten corrigeren.
 • Ook heeft u het recht te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.
 • Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden.

Cookies

Naar boven